• nlNederlands

Algemene voorwaarden

Handelsonderneming Oppers, gevestigd aan de Nijverheidsweg 3, 5492 NK te Sint-Oedenrode. Ingeschreven onder nummer 16052870 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Brabant. BTW nummer NL087349796B01.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Handelsonderneming Oppers en een koper waarop Handelsonderneming Oppers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2. OFFERTES.
De door Handelsonderneming Oppers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3. LEVERING.

    1 - Transponders mogen alleen geplaatst worden door personen die beroepsmatig met dieren bezig zijn of hiervoor een cursus hebben gevolgd.
    2 - Tenzij anders overeengekomen, geschied levering vanaf magazijn van Handelsonderneming Oppers.
    3 - De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
    4- Leveringskosten
    Bezorging : Uw pakket wordt bezorgt door Post NL. De verzendkosten bedragen € 8,25 (incl 21% BTW))

ARTIKEL 4. LEVERTIJD.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Handelsonderneming Oppers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 5. TECHNISCHE EISEN.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Handelsonderneming Oppers er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Storingen veroorzaakt door externe bronnen kunnen de werking van RFID apparatuur negatief beïnvloeden. Koper is verantwoordelijk voor een storingsvrije omgeving.

ARTIKEL 6. GARANTIE.

    1 - Handelsonderneming Oppers garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.
    2 - Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.
    3 - De goederen dienen bij de verkoper ter reparatie te worden aangeboden.
    4 - De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen.
    5 - De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien
    a) de verkoper tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of;
    b) indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
    6 - De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
    a) indien de koper jegens verkoper in verzuim is;
    b) indien de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
    c) indien de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
    d) indien de verkoper niet binnen 10 dagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
    e) indien een half jaar na de levering is verstreken.
    7 - De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.


ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

    1 - De door Handelsonderneming Oppers geleverde zaken blijven in eigendom van Handelsonderneming Oppers totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Handelsonderneming Oppers gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak - zaken zelf, eventuele vorderingen wegens niet – nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
    2 - Door Handelsonderneming Oppers afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Handelsonderneming Oppers gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
    3 - Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Handelsonderneming Oppers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
    4 - De koper verplicht zich op eerste verzoek van Handelsonderneming Oppers:
    a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
    b) alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Handelsonderneming Oppers op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
    c) de vordering die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen vanonder zaken te verpanden aan Handelsonderneming Oppers op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
    d) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Handelsonderneming Oppers;
    e) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Handelsonderneming Oppers ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.


ARTIKEL 8. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN.

    1 - De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
    a) of de juiste zaken zijn geleverd;
    b) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;
    c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
    2 - Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Handelsonderneming Oppers te melden.
    3 - Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Handelsonderneming Oppers.


ARTIKEL 9. PRIJSVERHOGING.

    1 - Indien Handelsonderneming Oppers met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Handelsonderneming Oppers niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
    2 - Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


ARTIKEL 10. BETALING.

    1 - Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Handelsonderneming Oppers of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening nr. 198224796 t.n.v. Handelsonderneming Oppers. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1% per maand.
    2 - In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.


ARTIKEL 11. KREDIETBEPERKING.
Handelsonderneming Oppers is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 12. INCASSOKOSTEN.

    1 - Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
    a) over de eerste € 6.500,-- 15%
    b) over het meerdere tot € 13.000,-- 10%
    c) over het meerdere tot € 32.500,-- 8%
    d) over het meerdere tot € 130.000,-- 5%
    e) over het meerdere 3%
    2 - Indien Handelsonderneming Oppers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
    3 - De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
    4 - Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID.

    1 - Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 (garantie) van deze voorwaarden.
    2 - Ter zake van geleverde producten en / of diensten is de aansprakelijkheid van Handelsonderneming Oppers beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van €5.000,--.
    a) Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Handelsonderneming Oppers of haar leidinggevende of ondergeschikten. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid ID de wettelijke regels.


ARTIKEL 14. OVERMACHT.

    1 - Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Handelsonderneming Oppers zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
    a) stakingen in andere bedrijven dan die van Handelsonderneming Oppers;
    b) wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Handelsonderneming Oppers;
    c) een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
    d) niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Handelsonderneming Oppers afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
    2 - Handelsonderneming Oppers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Handelsonderneming Oppers haar verbintenis had moeten nakomen.
    3 - Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Handelsonderneming Oppers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Handelsonderneming Oppers niet mogelijk is langer dan 1 maand duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 15. GESCHILBESLECHTING.

    1 - In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te s'-Hertogenbosch. Handelsonderneming Oppers blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
    2 - De koper heeft het recht gedurende een maand nadat Handelsonderneming Oppers zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT.
Op elke overeenkomst tussen Handelsonderneming Oppers en de koper is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 - HERROEPINGSRECHT

    1 - Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
    2 - Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Handelsonderneming Oppers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Need Support

Donec tristique quam sit amet dolor aliquet vitae tempor libero ornare. In sit amet lorem in eros ullamcorper tincidunt. Proin vulputate mauris quis. more

Contact info

Chip Point is een webwinkel van Handelsonderneming Oppers.

Nijverheidsweg 3
5492 NK Sint-Oedenrode
+31 (0)413-475718
info@chippoint-holland.nl